ข้าพเจ้า : ในฐานะ :
หน่วยงาน : ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 80 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฏกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70
ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ รายงานประจำเดือน: พ.ศ. โดยสรุป ดังนี้
จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ (แห่ง) จำนวนเอกสาร (แผ่น)
ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ Online ไปรษณีย์ ตนเอง รวม (แห่ง) ไปรษณีย์ ตนเอง รวม (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด
[ ] อาคารชุด
[ ] โรงแรม
[ ] โรงพยาบาล
[ ] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา
[ ] อาคารที่ทำการ
[ ] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
[ ] ตลาด
[ ] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร
[ ] หอพัก
[ ] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)
3. ที่ดินจัดสรร
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
6. การเลี้ยงสุกร
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
รวม
คำแนะนำ :